Prebieha načítanie

Prebieha načítanie

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Kaufland (ďalej len „zásady“) v súvislosti s Vernostným programom „Kaufland Card“ podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Zákaznícky program spoločnosti Kaufland spočívajúci vo vernostnej karte „Kaufland Card“ je vlastný vernostný program spoločnosti Kaufland, do ktorého sa môžete prihlásiť, aby ste mohli využívať najrôznejšie výhody, ktoré tento program ponúka.  Nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov Vám majú poskytnúť podrobné a transparentné informácie o spracúvaní a používaní Vašich osobných údajov v súvislosti s účasťou na vernostnom programe spoločnosti Kaufland „Kaufland Card“. Pre používanie internetových stránok www.kaufland.sk platia súčasne aj zásady ochrany osobných údajov uvedené na týchto internetových stránkach. Osobné údaje sú spracúvané pre účely plnenia zmluvy uzatvorenej s Užívateľom spočívajúce v poskytovaní individuálnych ponúk s prihliadnutím na potreby Užívateľa. Vďaka vernostnej karte Kaufland Card Vám môžeme ponúkať individuálne služby. Tieto služby zahŕňajú okrem iného ponuky zostavené s osobitným zreteľom na Vaše potreby a priania, ponuky na účasť na výherných súťažiach, zbieranie vernostných bodov a špecifické zľavové ponuky a ďalšie špeciálne akcie. Veríme, že tento vernostný program tvorí ďalšiu pridanú hodnotu, ktorú Vám radi poskytneme.

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sr, vložka č. 489/B,
IČO: 35790164
Sídlo: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
Tel.:  0800/15 28 35
E-Mail:  info@kaufland.sk

(ďalej ako „Kaufland“)

2. Registrácia
Pre účasť na vernostnom programe spoločnosti Kaufland prostredníctvom „Kaufland Card “ sa vyžaduje jednorazová registrácia.  

Účasť je možná dvojakou formou. V prvom prípade si môžete stiahnuť Kaufland aplikáciu s názvom „Kaufland – Ponuka a viac“ (ďalej ako „Kaufland aplikácia“) a prejsť registračným procesom, pričom v takom prípade používate digitálnu kartu „Kaufland Card“. V druhom prípade sa môžete registrovať prostredníctvom zákazníckeho terminálu/tabletu pri Informačnom pulte v každom obchodnom dome Kaufland, kde Vám bude vydaná aj fyzická karta „Kaufland Card“, prípadne si môžete fyzickú kartu „Kaufland Card“ vziať domov a registrovať sa elektronicky prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke www.kaufland.sk v sekcii Kaufland Card.   

2.1 Účasť na základe fyzickej karty
Ak chcete používať fyzickú kartu, obdržíte ju na Informáciách vo Vašom obchodnom dome Kaufland/ vo Vašej predajni Kaufland. Vaša registrácia bude v tomto prípade vykonaná prostredníctvom registračného formulára na internetových stránkach Kaufland alebo na Informáciách v ktoromkoľvek obchodnom dome Kaufland. Naši pracovníci vám s registráciou radi pomôžu.

2.2 Účasť na základe digitálnej karty prostredníctvom Kaufland aplikácie
Alternatívne môžete používať aj digitálnu vernostnú kartu Kaufland Card, a to pomocou Kaufland aplikácie. Pre tento účel si musíte stiahnuť Kaufland aplikáciu a zaregistrovať sa v rámci tejto aplikácie v sekcii Kaufland Card.

2.3 Zriadenie zákazníckeho Kaufland účtu
Bez ohľadu na to, ktorú z týchto dvoch možností registrácie využijete, je postup, ktorý potom nasleduje, rovnaký. V rámci registrácie Vám bude založený zákaznícky Kaufland online účet (ďalej len „zákaznícky účet“) a Vaša osoba bude uložená ako užívateľ vernostnej karty Kaufland Card.

3. Druh (povaha) osobných údajov
V rámci registrácie ukladáme ako povinné údaje pohlavie/oslovenie, Vaše meno a priezvisko, Váš dátum narodenia (k identifikačným účelom a pre účely overenia oprávnenia k účasti na programe), heslo, ktoré si osobne zvolíte (pre prihlásenie na internetových stránkach Vernostného programu Kaufland Card a pri vstupe do Kaufland Aplikácie do sekcie Kaufland Card), Vašu korešpondenčnú adresu (ulicu, číslo domu, okres/obvod, PSČ, obec a krajinu, a to pre účely identifikácie, pre účely zasielania výhier, a pokiaľ udelíte súhlas podľa bodu 7 a 8 týchto zásad tak aj pre účely zasielania reklamy a špeciálnych ponúk) a Vašu e-mailovou adresu a/ alebo Vaše mobilné telefónne číslo (pre účely zasielania e-mailov/SMS týkajúcich sa stavu Vernostného programu a pre účely autentifikácie e-mailovej adresy, resp. mobilného telefónneho čísla prostredníctvom metódy double opt-in a potvrdenia registrácie).

Pri používaní zákazníckeho účtu zhromažďujeme údaje o predajni Kaufland, v ktorej nakupujete a o Vašich nákupoch, tj.  o zložení Vášho nákupného košíku, produkty, ktoré ste u nás zakúpili a v akom množstve a za akú cenu, dátum a čas Vášho nákupu a spôsob platby za Váš nákup (tj. hotovostný alebo bezhotovostný). Okrem toho zhromažďujeme pri používaní digitálneho nákupného zoznamu  údaje o druhu a rozsahu produktov, ktoré ste v príslušnom nákupnom zozname uložili, údaj o okamihu použitia, o zobrazených  a aktivovaných kupónoch,  o Vašich preferenciách v súvislosti s prehliadaním ponuky a o Vami zvolenej obľúbenej predajni Kaufland. Použitie karty Kaufland Card nám umožní vykonať analýzu Vašich aktivít týkajúcich sa využitia personalizovaných kupónov a takto Vám môžeme poskytnúť individualizované informácie a personalizované kupóny založené na takto vygenerovaných údajoch.

Okrem toho zhromažďujeme informácie o verzii použitého operačného systému a o značke príslušného zariadenie.

4. Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci účasti na Vernostnom programe spoločnosti Kaufland „Kaufland Card“ je vytvorenie väzby so zákazníkmi formou zbierania digitálnych vernostných bodov, ďalej starostlivosť o užívateľov programu formou personalizovaných informácií o ponukách a reklamných akciách, neustále zlepšovanie funkcionality a zaistenie bezproblémového využívania vernostnej karty „Kaufland Card“.

Aby sme Vám mohli poskytnúť výhody plynúce z vlastníctva karty Kaufland Card a súčasne Vám mohli ponúknuť čo možno najlepšie individualizované ponuky, radi by sme Vás bližšie poznali. V tejto súvislosti, za predpokladu že nám udelíte predchádzajúci súhlas s analýzou Vašej nákupnej histórie na účely personalizovaných reklamných ponúk, najprv zistíme, aké výrobky, akcie a služby by pre Vás mohli byť zaujímavé a relevantné. Vďaka tomu Vás budeme môcť napr. upozorniť na zľavové akcie Vašich obľúbených výrobkov, môžeme Vám ponúknuť osobitné cenové výhody a cieľene Vás informovať v rámci jednotlivých sortimentných akcií o atraktívnych ponukách. Z tohto dôvodu zhromažďujeme, spracovávame a používame rad osobných údajov týkajúcich sa Vášho nákupného správania.

Nami zhromaždené osobné údaje môžu pomôcť vyvodiť závery ohľadne Vašich preferencií v oblasti výrobkov.

Avšak aj iné vyššie uvedené údaje môžu napovedať o Vašich potencionálnych produktových záujmoch. Na tieto účely zisťujeme možnú súvislosť medzi konkrétnym osobným údajom alebo viacerými osobnými údajmi a produktovými záujmami. Pre stanovenie tejto súvislosti využívame matematicko-štatistické metódy. Na tento účel sú Vaše osobné údaje porovnávané s údajmi iných zákazníkov. Na základe tohto porovnania potom môžeme vyvodiť, aké ďalšie výrobky a akcie, o ktoré prejavili záujem iní zákazníci so zrovnateľnými záujmami, by mohli byť zaujímavé aj pre Vás.

V prípade, že Užívateľ udelí popri prehlásení o účasti na Vernostnom programe voliteľne aj súhlas so zasielaním reklamných oznámení/ reklamy (viď body 7 a 8), je ďalším účelom spracúvania osobných údajov informovanie Užívateľa o osobitných ponukách a komunikácia súvisiaca s Vernostným programom Kaufland Card ako napr. e-mailové správy v súvislosti s blahoželaním k narodením a informačné oznámenia prispôsobené individuálnemu spotrebiteľskému správaniu Užívateľa zasielané prostredníctvom sms, e-mailu, krátkych oznámení (push správy/push notifikácie z Kaufland Aplikácie), príp. prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.    

5. Právny základ spracovania osobných údajov
V prípade základného členstva vo vernostnom programe Kaufland Card je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy. V prípade ak Užívateľ vyjadrí výslovný súhlas s analýzou jeho nákupnej histórie na účely personalizovaných reklamných ponúk  je právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov špecifický súhlas Užívateľa,  a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 a čl. 22 ods. 2 písm. c) GDPR. Ak okrem toho Úžívateľ vyjadrí výslovný súhlas aj so zasielaním reklamných oznámení/ reklamy, jedná sa tiež o špecifický súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý predstavuje právny základ pre spracovanie osobných údajov.

6. Rozsah základnej účasti
Vernostné zľavy
: Členovia programu získajú zľavy z cien najrôznejších akčných výrobkov či skupín tovaru alebo napríklad zľavové kupóny.

Digitálne vernostné body: Užívatelia môžu vďaka vernostnej karte „Kaufland Card“ zbierať digitálne vernostné body. Pre zbieranie vernostných bodov digitálnou formou musí Užívateľ naskenovať pri každej transakcii (platení) QR kód svojej digitálnej vernostnej karty Kaufland Card alebo fyzickej karty Kaufland Card. Nazbierané vernostné body budú Užívateľovi následne pripísané na jeho zákaznícky účet v Kauflande. Nazbierané body bude možné následne uplatniť prostredníctvom vernostnej karty Kaufland Card.

Užívatelia môžu zbierať vernostné body pre jednotlivé propagačné akcie/kampane, t.j. body neprepadnú po uplynutí obdobia stanoveného pre príslušnú propagačnú akciu, pre ktorú sa vernostné body zbierajú, ale je možné ich uplatniť aj pri budúcich propagačných akciách (pozri bod 4.3 Podmienok pre využívanie vernostného programu používania „Kaufland Card“ spoločnosti Kaufland (ďalej len „Podmienky používania“)). Rozhodnutie o tom, kedy, ako často a na aké obdobie je možné vernostné body zbierať pre jednotlivé propagačné akcie, je výlučne na Kauflande.

V rámci základnej účasti spracúvame a vyhodnocujeme Vaše uvedené osobné údaje na základe jednotlivých nákupov s použitím Kaufalnd Card aj na určenie, či ste splnili podmienky na vznik nároku na výhody a iné v rámci vernostného programu Kaufland Card ponúkané plnenia.

7. Súhlas s analýzou nákupnej histórie Užívateľa na účely personalizovaných reklamných ponúk a rozšírené výhody programu  

V prípade súhlasu Užívateľa ďalej individuálne s použitím automatizovaného spracovania vrátane Vášho profilovania vyhodnocujeme, a to na základe jednotlivých nákupov produktov s použitím Kaufland Card, osobné nákupné správanie Užívateľa  bližšie popísané v bode 4.2 Podmienok používania. Pokiaľ nám udelíte tento súhlas aktivovaním funkcie personalizovaných ponúk , získate v zmysle bodu 4.2 Podmienok používania viac informácií a ponúk k produktom a službám skupiny Kaufland, ktoré zodpovedajú Vašim nákupným a spotrebiteľským zvyklostiam  a predpokladaným záujmom odvodeným z tohto správania (napr. kupóny zohľadňujúce Vaše spotrebiteľské potreby a priania).

Tento súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať resp. túto funkciu kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom príslušných nastavení v aplikácii Kaufland.

8. Súhlas s reklamnými oznámeniami
Vopred by sme Vás chceli upozorniť, že účasť na Vernostnom programe Kaufland Card je možná bez súhlasu so zasielaním reklamných oznámení. Pokiaľ nám Úžívateľ udelí súhlas so zasielaním reklamných oznámení/ reklám, získa viac informácií a ponúk o produktoch a službách skupiny Kaufland.

Pokiaľ nám udelíte súhlas so zasielaním reklamných oznámení/ reklamy, vyjadrujete súhlas s tým, že Vám môžeme na základe vytvoreného užívateľského profilu zasielať individuálne ponuky, aktuálne informácie o Kauflande a predajniach Kaufland, ako aj informácie o výhodách plynúcich z členstva vo vernostnom programe Kaufland Card (napr. kupóny), a to priamou marketingovou cestou ako napr. e-mailom, formou SMS a / alebo vo forme krátkych oznámení (InApp push oznámenia), alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb. Okrem toho zároveň vyjadrujete súhlas s tým, že Vás môžeme informovať e-mailom o modernizácii predajne, ktorú ste si vybrali ako preferovanú predajňu, ďalej že Vám môžeme zvolenou priamou marketingovou cestou zablahoželať k narodeninám a že môžeme prepojiť Váš zákaznícky profil alebo Váš profil odberateľa newslettru s údajmi   z vernostného programu Kaufland Card a informovať Vás o novinkách a nových produktoch spoločnosti Kaufland. Tento súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom príslušných nastavení v aplikácii Kaufland. V takom prípade bude priamy marketing vykonávaný na základe súhlasu bezodkladne zastavený bez toho, aby došlo k automatickému výmazu či ukončeniu Vášho zákazníckeho účtu v spoločnosti Kaufland.  

9. Príjemca / kategórie príjemcov
Vaše údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, okrem ich prenosu v rámci skupiny Kaufland. Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 GDPR.

Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné postúpiť časť Vášho podnetu na nášho zmluvného partnera (napr. nášho dodávateľa v prípade požiadaviek týkajúcich sa špecifických produktov) za účelom jeho vybavenia. V týchto prípadoch bude Váš podnet pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si tretia strana nemohla spojiť tento podnet s Vašou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť tretej strane aj Vaše osobné údaje, budeme Vás o tejto potrebe vopred informovať a požiadame Vás o udelenie príslušného súhlasu.

10. Doba uloženia / kritéria pre stanovenie doby uloženia:
Všetky osobné údaje získané a spracúvané v rámci registrácie, členstva a účasti na programe zostávajú uložené po dobu Vášho členstva vo vašom zákazníckom účte. Máte možnosť kedykoľvek Vaše členstvo ukončiť a tým iniciovať výmaz, resp. anonymizáciu údajov, ktoré boli v rámci zákazníckeho programu spoločnosti Kaufland týkajúceho sa vernostnej karty „Kaufland Card“ uložené.

Odhlásiť sa z programu je možné prostredníctvom Kaufland aplikácie. Užívateľ fyzickej karty Kaufland Card sa môže odhlásiť z programu na internetových stránkach Kauflandu www.kaufland.sk alebo na termináloch umiestnených v obchodných domoch Kaufland. Všetky osobné údaje budú v takom prípade následne nenávratne vymazané, resp. anonymizované.

11. Šiforvanie
Prijímame rôznorodé technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme v čo najvyššej možnej miere chránili vaše osobné údaje pred možnými nežiaducimi prístupmi. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia sme zaviedli aj šifrovacie procesy. Vami poskytnuté údaje budú prenášané a ich pravosť overovaná v zašifrovanej forme prostredníctvom protokolu SSL (tzv. Secure Socket Layer), aby sa zabránilo ich zneužitiu tretími stranami. Uvedené si môžete všimnúť v stavovom riadku Vášho prehliadača, kde je viditeľný symbol zamknutého zámku a cieľová adresa začína v tvare „https....“.

12. Vaše práva ako dotknutej osoby
Podľa čl. 15 ods. 1 GDPR máte právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom uchovávaným k vašej osobe.

Súčasne máte pri splnení zákonných predpokladov právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 GDPR), právo na vymazanie vašich osobných údajov (čl. 17 GDPR)  a na obmedzenie ich spracúvania (čl. 18 GDPR).

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR prináleží vám právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

13. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance
Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

E-Mail:  dataprotection@kaufland.sk

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25.1.2021.