Prebieha načítanie

Prebieha načítanie

Podmienky pre využívanie vernostného programu

PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE VERNOSTNÉHO PROGRAMU „KAUFLAND CARD“ SPOLOČNOSTI KAUFLAND

1. Oblasť platnosti a vzťah k iným úpravám
Tieto podmienky stanovujú podmienky pre využívanie vernostného programu prostredníctvom karty Kauflandu "Kaufland Card" (ďalej len "Vernostný program" alebo „Služba Kaufland Card"). Služba Kaufland Card je prevádzkovaná spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v.o.s. (ďalej len "Kaufland" alebo "my"), pričom do poskytovania Vernostného programu Kaufland Card sú zapojené aj iné spoločnosti patriace do skupiny Kaufland (spoločne ďalej len "spoločnosť Kaufland"). Vernostný program je určený spotrebiteľom, ktorí sú držiteľmi digitálnej karty Kaufland Card alebo fyzickej karty Kaufland Card alebo fyzickej karty Kaufland Card, ktorá bude v súlade s týmito podmienkami zlúčená s digitálnou kartou Kaufland Card (ďalej len "Užívateľ (ia)" alebo "Vy" ) a ktorí majú záujem získať účasťou na Vernostnom programe osobitné výhody a chcú od spoločnosti Kaufland získavať personalizované informácie o ponukách a akciách spoločnosti Kaufland, ktoré čo najviac zodpovedajú ich záujmom. Cieľom Vernostného programu je poskytnúť spotrebiteľovi výhody tohto Programu a informácie súvisiace s priamym marketingom. Výhody Vernostného programu sú poskytované za nižšie uvedených podmienok.

2. Podmienky účasti
Účastník, ktorý sa chce prihlásiť do Vernostného programu Kaufland Card (ďalej tiež len" Užívateľ (ia) ") musí dosiahnuť vek minimálne 18 rokov. Vernostný program Kaufland Card je možné využívať len na súkromné účely. Komerčné využitie je vylúčené.

3. Registrácia a účet
Aby Užívateľ mohol využívať našu Službu Kaufland Card, musí sa zaregistrovať do Vernostného programu Kaufland Card a vytvoriť si účet. Vzhľadom k tomu, že Službu Kaufland Card poskytujeme dobrovoľne a bezodplatne, sme oprávnení založenie účtu v jednotlivom prípade aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť.

Zákazníci majú k dispozícii dva spôsoby, ako sa zaregistrovať do zákazníckeho Vernostného programu Kaufland Card:

-  Užívateľ sa môže zaregistrovať do Vernostného programu Kaufland Card prostredníctvom mobilnej aplikácie „Kaufland – Ponuka a viac“ (ďalej len „Aplikácia“). Kaufland Aplikácia je k dispozícii pre rôzne mobilné platformy / prevádzkové (operačné) systémy. V registračnom formulári Kaufland Aplikácie sú nasledujúce polia pre registráciu karty Kaufland Card (digitálna karta) povinné: oslovenie / pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa a/ alebo číslo mobilného telefónu, korešpondenčná adresa, heslo pre vytvorený účet a voliteľné : e-mailová adresa alebo číslo mobilného telefónu (ak ešte nie je zadané pri registrácii).  Týmto spôsobom obdrží Užívateľ digitálnu kartu Kaufland Card. Ako člen Vernostného programu Kaufland Card bude mať Užívateľ prostredníctvom Kaufland Aplikácie k dispozícii množstvo služieb a ponúk týkajúcich sa spoločnosti Kaufland.

- Užívateľ sa môže  zaregistrovať do vernostného programu Kaufland Card aj prostredníctvom registračného formulára buď na internetovej stránke www.kaufland.sk v sekcii Kaufland Card alebo v predajni Kaufland pomocou zákazníckeho terminálu resp. tabletu (ďalej len „tablet“) (tablet je k dispozícii na Informáciách). Registračný formulár na webovej stránke www.kaufland.sk ako aj ten na tablete obsahuje nasledujúce povinné polia pre registráciu karty Kaufland Card (fyzická karta): oslovenie / pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa a/alebo číslo mobilného telefónu, korešpondenčná adresa a voliteľné polia: e-mailová adresa alebo číslo mobilného telefónu (ak ešte nie je zadané pri registrácii) . Týmto spôsobom obdrží Užívateľ fyzickú kartu Kaufland Card.

Pri registrácii v mobilnej Aplikácii alebo prostredníctvom registračného formulára na tablete v predajni Kaufland alebo na internetovej stránke www.kaufland.sk v sekcii Kaufland Card Užívateľ udeľuje súhlas s týmito podmienkami využívania Vernostného programu Kaufland Card a s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.

Pri registrácii bude Užívateľovi automaticky priradené zákaznícke číslo Kaufland Card.

Vaša e-mailová adresa a mobilné telefónne číslo, ktoré ako Užívateľ uvediete, nesmú byť priradené k žiadnemu inému účtu. Ak Užívateľ uvedie pri registrácii e-mailovú adresu, mobilné telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje, ktoré mu nepatria, alebo ak uvedie dočasnú anonymnú e-mailovú adresu, jedná sa o porušenie pravidiel Vernostného programu Kaufland Card. Umožniť inej osobe prístup k účtu Užívateľa je zakázané. Užívateľ je povinný bezpečne uchovávať svoje prístupové údaje. Sprístupnenie týchto údajov iným osobám je zakázané.

Akákoľvek interakcia so spoločnosťou Kaufland prostredníctvom účtu Užívateľa je pripísateľná Užívateľovi. To platí aj vtedy, ak tretie osoby konajú prostredníctvom účtu Užívateľa v prípade, že získali prístup k účtu Užívateľa v dôsledku porušenia povinnosti Užívateľa neumožniť tretej osobe prístup k účtu alebo k prístupovým údajom Užívateľa.

Pokiaľ má Užívateľ indície o tom, že je jeho účet neoprávnene užívaný tretími osobami, je povinný nás o tom bez zbytočného odkladu informovať a zmeniť si svoje prístupové údaje.

4. Predmet Služby Kaufland Card
Účasť na Vernostnom programe Kaufland Card je bezplatná.

Prostredníctvom Služby Kaufland Card môže Užívateľ využívať rôzne služby. Patria sem zákaznícke Kaufland Card akcie pre všetkých Užívateľov Vernostného programu, personalizované ponuky prispôsobené potrebám a spotrebiteľskému správaniu Užívateľa, zbieranie a používanie vernostných bodov, ponuky na účasť na výherných súťažiach, špeciálne zľavy, účasť v anketách.

Užívateľ sa pri pokladni identifikuje aktívne predložením svojej digitálnej karty Kaufland Card alebo predložením svojej fyzickej karty Kaufland Card, aby sa mu uplatnili všetky vyššie uvedené výhody.

Registráciou vo Vernostnom programe Kaufland Card a užívaním karty Kaufland Card vyjadruje Užívateľ svoj súhlas s účasťou v súťažiach organizovaných Kauflandom v rámci Vernostného programu Kaufland Card. Kaufland je oprávnený organizovať súťaže pre Užívateľa Kaufland Card tým, že výhercovia súťaží budú losovaní z Užívateľov Kaufland Card, ktorí vo vopred oznámenom časovom období nakúpia tovar v Kauflande a pri nákupe predložia kartu Kaufland Card. Výhry budú špecifikované a oznámené spoločne s oznámením časového obdobia pre nákup tovaru v rámci súťaže Kauflandu. Bližšie informácie a podmienky jednotlivých súťaží budú uverejnené na internetových stránkach spoločnosti Kaufland www.kaufland.sk). Užívateľ nákupom v predajni spoločnosti Kaufland a predložením karty Kaufland Card pri nákupe výslovne súhlasí so svojím zaradením a účasťou vo vyššie uvedených súťažiach.

Vernostné body sa načítajú automaticky, pokiaľ je pri platbe za nákup predložená digitálna karta Kaufland Card alebo fyzická karta Kaufland Card. Digitálna karta môže byť zlúčená s fyzickou kartou Kaufland Card. S jedným online účtom môže byť zlúčených maximálne 5 kariet Kaufland Card. Ak je s online účtom zlúčených viac kariet Kaufland Card, zbiera Užívateľ vernostné body prostredníctvom všetkých zlúčených kariet Kaufland Card. Všetky kupóny, ktoré budú ponúkané prostredníctvom online účtu, môže však Užívateľ uplatniť iba raz, viackrát len ​​v prípade, ak to Kaufland pre príslušný kupón umožní a výslovne to v ponuke kupónu uvedie, a to bez ohľadu na to, či je s online účtom zlúčená jedna alebo viac kariet Kaufland Card.

4.1. Zákaznícke vernostné akcie
Špeciálne ponuky pre všetkých Užívateľov Vernostného programu Kaufland Card sú platné jeden týždeň a sú dostupné v Kaufland Aplikácii v sekcii Ponuky Kaufand Card. Zákaznícke Kaufland Card akcie sa obnovujú každú stredu. Okrem Aplikácie sú zákaznícke Kaufland Card akcie zverejnené aj v Kaufland reklamných novinách, avšak nie je to povinnosť zverejňovať tieto akcie v reklamných novinách Kaufland. Na regáloch v predajni sú tieto Kaufland Card akcie osobitne vyznačené na etiketách. Táto výhoda je k dispozícii tak Užívateľom digitálnej ako aj fyzickej karty Kaufland Card.

4.2. Personalizované reklamné ponuky
Ak chce mať Účastník možnosť využiť nad rámec ponúk, ktoré sú dostupné všetkým Užívateľom karty Kaufland Card, tiež personalizované ponuky, je potrebné, aby udelil svoj výslovný súhlas s analýzou svojej nákupnej histórie. Personalizované reklamné ponuky sú  za predpokladu udeleného súhlasu Účastníka súčasťou Vernostného programu Kaufland Card a sú k dispozícii v mobilnej Kaufland Aplikácii v sekcii Kaufland Card alebo môžu byť Užívateľovi zaslané spôsobom, s ktorým vyjadril súhlas, tj. napr. e-mailom, smskou, poštou a pod.

Aby mohol Užívateľ využívať personalizované reklamné ponuky, musí mať teda založený online účet pre Kaufland Card v Kaufland Aplikácii alebo musí byť držiteľom registrovanej fyzickej karty Kaufland Card a musí vysloviť súhlas s týmito podmienkami využívania Vernostného programu Kaufalnd Card a so zásadami ochrany osobných údajov a so zasielaním personalizovaných ponúk prostredníctvom ním zvoleného komunikačného kanála, a to v používateľskom rozhraní na webe kaufland.sk alebo na tablete umiestnenom v obchodných domoch Kaufland.

4.2.1. Účel personalizovaných ponúk
Aby sme Vám mohli poskytnúť výhody plynúce z členstva vo Vernostnom programe Kaufland Card a súčasne Vám mohli ponúknuť čo možno najlepšie individualizované ponuky, musíme Vás bližšie spoznať. V tejto súvislosti najprv zistíme, aké výrobky, akcie a služby by pre Vás mohli byť zaujímavé a relevantné. Vďaka tomu Vás budeme môcť napr. upozorniť na zľavové akcie Vašich obľúbených výrobkov, môžeme Vám ponúknuť špeciálne cenové výhody a cielene Vás informovať v rámci jednotlivých sortimentných akcií o atraktívnych ponukách. Z tohto dôvodu zhromažďujeme, spracovávame a používame rad osobných údajov týkajúcich sa Vášho nákupného správania (bližšie viď. Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s Vernostným programom Kaufland Card).

Avšak aj ďalšie údaje môžu napovedať o Vašich potencionálnych produktových záujmoch. Na tieto účely zisťujeme možnú súvislosť medzi konkrétnym osobným údajom alebo viacerými osobnými údajmi a produktovými záujmami. Pre stanovenie tejto súvislosti využívame matematicko-štatistické metódy. Na tento účel sú Vaše osobné údaje porovnávané s údajmi iných zákazníkov. Na základe tohto porovnania potom môžeme vyvodiť, aké ďalšie výrobky a akcie, o ktoré prejavili záujem iní zákazníci so zrovnateľnými záujmami, by mohli byť zaujímavé aj pre Vás.

Účasť vo Vernostnom programe Kaufland Card a zasielanie personalizovaných reklamných ponúk prostredníctvom Kaufland Aplikácie alebo prostredníctvom iného komunikačného kanála využívaného Užívateľom je bezplatná. V rámci služby Kaufland Card môže Užívateľ podľa svojich potrieb a spotrebiteľského správania využívať rôzne typy ponúk.

Prostredníctvom personalizovaných reklamných ponúk má Kaufland možnosť, nie však povinnosť, prispôsobiť ponuky záujmom a preferenciám konkrétneho Užívateľa.

4.2.2. Typy personalizovaných reklamných ponúk
Podoba, dĺžka trvania a parametre personalizovanej reklamnej ponuky a pravidlá pre jej využitie sa môžu líšiť a sú vždy podrobne uvedené v popise konkrétnej ponuky. V závislosti od typu karty Kaufland Card, ktorú Užívateľ využíva (digitálna karta Kaufland Card v mobilnej Kaufland Aplikácii alebo fyzická karta Kaufland Card priradená k digitálnemu účtu Užívateľa v Kaufland Aplikácii alebo fyzická karta Kaufland Card) sa personalizované reklamné ponuky zobrazujú buď v mobilnej Kaufland Aplikácii alebo môžu byť zasielané prostredníctvom komunikačného kanálu, s ktorým vyslovil Užívateľ súhlas, alebo na tabletoch umiestnených v obchodných domoch Kaufland.

Každá personalizovaná reklamná ponuka má napríklad stanovenú určitú dobu platnosti, ktorá môže byť v rozmedzí od jednej hodiny cez jeden deň až po niekoľko dní, a môže platiť buď vo všetkých predajniach Kaufland v danej krajine alebo len vo vybraných predajniach podľa rozhodnutia a oznámenia spoločnosti Kaufland. Personalizované reklamné ponuky môžu byť rôzneho typu a zahŕňajú napríklad: zľavu na určitý produkt, zľavu na určitú skupinu produktov, zľavu na celkovú hodnotu nákupného košíka Užívateľa atď.

Personalizované reklamné ponuky môžu byť zasielané rôzne často, prípadne nemusia byť zasielané vôbec, a to okrem iného aj v závislosti od profilu Užívateľa, jeho nákupov a prebiehajúcich marketingových kampaní Kauflandu (napr. uvedenie nového produktu na trh, kampane týkajúce sa nepotravinového tovaru, všeobecné marketingové kampane atď.).

4.2.3 Využitie personalizovaných reklamných ponúk
Ak Užívateľ počas návštevy predajne Kaufland načíta pri pokladni kartu Kaufland Card (digitálnu alebo fyzickú alebo fyzickú priradenú k digitálnemu účtu Užívateľa v Kaufland Aplikácii), spoločnosť Kaufland nákup zaznamená a k príslušnému účtu Užívateľa priradí celý obsah daňového dokladu (tj. navštívená predajňa Kaufland, zakúpené produkty, počet kusov a hodnota každého produktu, použité zľavy a kupóny, celková čiastka kupónu, dátum a čas nákupu a spôsob platby, tj. hotovostné či bezhotovostné). Účely priradenia nákupu k účtu Užívateľa sú uvedené vyššie.

Personalizované reklamné ponuky je možné zobraziť v sekcii Kaufland Card v mobilnej Kaufland  Aplikácii, alebo na tabletoch umiestnených v obchodných domoch Kaufland, alebo sa o nich možno podľa potreby informovať prostredníctvom komunikačných kanálov, s ktorých použitím vyjadril Užívateľ súhlas.

V mobilnej Kaufland Aplikácii alebo na tabletoch umiestnených v obchodných domoch Kaufland, sú personalizované reklamné ponuky (kupóny) k dispozícii buď už v aktivovanej forme (ďalej len "aktivované ponuky") alebo vo forme neaktívnych ponúk, ktoré si Užívateľ sám aktivuje či deaktivuje prostredníctvom tlačidla aktivovať / deaktivovať (ďalej len "neaktívne ponuky"). Ak Užívateľ pri pokladni predajne Kaufland načíta kartu Kaufland Card uplatnia sa aktivované ponuky na jeho nákup automaticky. U neaktívnych ponúk si zvolí Užívateľ aktiváciu sám, keď bude chcieť túto ponuku využiť. Aktiváciou neaktívnej ponuky sa táto ponuka stáva aktivovanou.

Ak bude pri platení pri pokladni načítaná digitálna alebo fyzická karta Kaufland Card alebo fyzická karta Kaufland Card priradená k digitálnemu účtu v Kaufland Aplikácii, uplatnia sa všetky aktivované ponuky a neaktívne ponuky, u ktorých Užívateľ vykonal ich aktiváciu.

4.2.4. Prostriedky pre oznámenia personalizovaných reklamných ponúk
Ak Užívateľ súhlasil s analýzou jeho nákupnej histórie na účel personalizovaných reklamných ponúk, zobrazia sa mu personalizované reklamné ponuky v príslušnej časti mobilnej Kaufland Aplikácie  v sekcii Kaufland Card.

Užívatelia, ktorí vlastnia fyzickú kartu Kaufland Card, budú získavať informácie o svojich personalizovaných reklamných ponukách prostredníctvom komunikačného kanálu, s ktorého používaním vyjadrili súhlas alebo na tabletoch umiestnených v obchodných domoch Kaufland.

4.3. Zbieranie a používanie vernostných bodov
Za každý nákup v ktorejkoľvek predajni Kaufland, pri ktorého platení predloží Užívateľ digitálnu kartu Kaufland Card alebo fyzickú kartu Kaufland Card budú Užívateľovi na kartu Kaufland Card pripísané vernostné body tak, že za každé celé 1,- EUR hodnoty nákupu bude pripísaný Užívateľovi 1 vernostný bod. Hodnota nákupu podľa predchádzajúcej vety, za ktorú bude Užívateľovi pripísaný 1 vernostný bod, môže byť zo strany Kauflandu na určitú dobu alebo pre určité špeciálne akcie /kampane znížená. V takom prípade bude Užívateľ o tomto znížení včas informovaný. Kaufland je ďalej oprávnený hodnotu vernostného bodu alebo hodnotu nákupu, za ktorý prináležia vernostné body jednostranne meniť a to ako na určitú dobu tak aj na trvalo. O týchto zmenách bude Užívateľ včas informovaný.

Užívateľ bude môcť získať ďalšie vernostné body nad rámec uvedený v predchádzajúcom odseku ako odmenu za určité nákupné správanie alebo ako cenu v súťažiach vyhlásených Kauflandom, ak toto bude stanovené v podmienkach konkrétnej súťaže.

Vernostné body bude Užívateľ zbierať priebežne. V nami určených termínoch bude možné, aby si Užívateľ vernostné body vymenil za zľavové kupóny. Platnosť vernostných bodov je obmedzená. Vernostné body, pri ktorých uplynula doba 6 mesiacov odo dňa ich pripísania na zákaznícky účet Kaufland Card, budú vymazané zo zákazníckeho účtu Kaufland Card vždy k 11.2. a 11.8. daného roka a to v tom z týchto termínov, ktorý bezprostredne nasleduje po uplynutí uvedenej 6-mesačnej doby. Kaufland je oprávnený podmienky a termíny výmazu bodov jednostranne meniť, pričom o týchto zmenách bude Užívateľ včas informovaný.

5. Všeobecné technické požiadavky na používanie Služby Kaufland Card prostredníctvom digitálnej karty Kaufland Card
Podmienkou pre vstup Užívateľa do Vernostného programu Kaufland Card je oprávnené používanie platného mobilného telefónneho čísla Užívateľa, chytrý telefón s operačným systémom Android alebo iOS a možnosť internetového pripojenia na tomto telefóne. Minimálne verzie pre operačné systémy Android a IOS sú uvedené v podrobnostiach Kaufland Aplikácie v Google Play alebo v App Store.

Aby mohol Užívateľ používať Kauflandu Aplikáciu pre Vernostný program Kaufland Card, musí si stiahnuť softvér z obchodu App Store alebo Google Play. Pre rôzne typy mobilných telefónov sú k dispozícii špecifické verzie softvéru. V prípade niektorých typov mobilných telefónov nemusí byť z technických dôvodov k dispozícii vhodný softvér. Ak neexistuje pre príslušný mobilný telefón Užívateľa vhodná verzia softvéru, nemôže tento Užívateľ využívať digitálnu Službu Kaufland Card.

Inštalácia softvéru a využívanie digitálnej Služby Kaufland Card vyžaduje pravidelný prenos dát z mobilného telefónu Užívateľa. Rozsah a frekvencia prenosu dát závisí od druhu a rozsahu používania Služby Kaufland Card. Náklady na pripojenie vznikajúce v súvislosti s prenosom dát hradí Užívateľ. Ich výška sa riadi zmluvou uzavretou medzi Užívateľom a príslušným poskytovateľom dátových, resp. mobilných služieb (operátorom).

Náklady na zriadenie internetového pripojenia Užívateľa a jeho zachovanie nie sú súčasťou Služby Kaufland Card. Tieto náklady vychádzajú zo zmluvného vzťahu Užívateľa a poskytovateľa jeho internetového pripojenia.

Používanie Služby Kaufland Card ďalej vyžaduje v súvislosti so skenovaním QR kódov dostatočné nabitie batérie mobilného telefónu a dostatočný jas displeja pre účely vykonania úhrady v rámci platobného systému Check-out.

Užívateľ sa zaväzuje, že si nainštaluje všetky aktualizácie ponúkané spoločnosťou Kaufland. Užívateľ bude pri používaní softvéru potrebného pre použitie Kaufland Aplikácie primeraným spôsobom informovaný o jednotlivých aktualizáciách.

Prihlasovacie údaje Užívateľa sú zhromažďované a používané na účely prihlásenia. Aby sa Užívateľ nemusel pri každej návšteve do Kaufland Aplikácie opätovne prihlasovať, sú jeho prihlasovacie údaje uložené v šifrovanej podobe priamo v Kaufland Aplikácii a to do doby, kým sa Užívateľ zo svojho účtu odhlási.

Podmienkou pre používanie Služby Kaufland Card prostredníctvom fyzickej karty Kaufland Card je držba mobilného telefónu, ktorý je spôsobilý prijať SMS správu, alebo e-mailová adresa.

6. Vaše povinnosti
Užívateľ musí zadať pri registrácii do Kaufland Aplikácie správne údaje a aktualizovať svoj profil; je povinný uchovávať v tajnosti svoje heslo a v prípade zneužitia hesla a/alebo podozrenia z pokusu o jeho zneužitie heslo zmeniť. Užívateľ je povinný používať Službu Kaufland Card v súlade s aplikovateľnými platnými právnymi predpismi.

7. Zodpovednosť
Kaufland nenesie zodpovednosť v prípade, že Kaufland Aplikácia nefunguje alebo funguje s obmedzením, alebo ak nie je k dispozícii pripojenie WLAN alebo ak je k dispozícii len s obmedzením, alebo ak nie sú ponuky dostupné. Aj napriek starostlivému plánovaniu môže v dôsledku nepredvídateľného nárastu dopytu dôjsť k tomu, že niektoré ponúkané výrobky budú už počas prvého dňa ponuky vypredané.

8. Výpoveď, vymazanie
Užívateľ je oprávnený kedykoľvek bez udania dôvodu ukončiť svoju účasť vo vernostnom programe Kaufland Card prostredníctvom funkcie v Kaufland Aplikácii  "Zrušiť užívateľský účet".  Kaufland je zároveň oprávnený tiež ukončiť členstvo Užívateľa vo vernostnom programe Kaufland Card, a to v prípade závažného dôvodu s okamžitou platnosťou, v ostatných prípadoch v lehote 10 dní po tom, čo bude Užívateľovi ukončenie členstva vo vernostnom programe Kaufland Card oznámené.

9. Zmeny podmienok pre Vernostný program Kaufland Card
Aktuálne znenie týchto podmienok pre Vernostný program Kaufland Card si môže Užívateľ kedykoľvek stiahnuť aj na internetovej stránke www.kaufland.sk.  Kaufland je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek jednostranne meniť, ak je to v jej oprávnenom záujme, najmä ak sú zmeny urobené v záujme zlepšenia poskytovaných služieb s prihliadnutím na oprávnené záujmy Užívateľov.

Ak zmení spoločnosť Kaufland podmienky pre Vernostný program Kaufland Card, budú Užívatelia o tejto skutočnosti informovaní prostredníctvom webovej stránky kaufland.sk, reklamného letáku Kaufland alebo prostredníctvom Kaufland Aplikácie. Kaufland súčasne poskytne Užívateľom nové znenie podmienok pre Vernostný program Kaufland Card. Ak Užívateľ s novým znením podmienok pre Vernostný program Kaufland Card nesúhlasí, je na ňom, aby si v prípade používania digitálnej karty zrušil svoj účet v Kaufland Aplikácii, a v prípade používania fyzickej karty aby telefonicky požiadal o zrušenie (bezplatne na zákazníckom centre na tel. čísle 0800/15 28 35), a to najneskôr do 4 týždňov odo dňa, keď boli nové podmienky zverejnené. Ak tak Užívateľ neurobí, má sa za to, že nové podmienky pre Vernostný program Kaufland Card akceptuje. V prípade, že Užívateľ uskutoční nákup v Kauflande za použitia Kaufland Card alebo uplatní zľavový kupón, ktorý získal v Kaufland Aplikácii, má sa za to, že vyjadruje svoj súhlas s novým znením podmienok pre Vernostný program Kaufland Card, bez ohľadu na to, kedy nákup uskutočnil.

10. Zlúčenie účtov
Ak sa držiteľ fyzickej karty Kaufland Card rozhodne získať digitálnu kartu Kaufland Card a vykoná registráciu v Kaufland Aplikácii, môže svoju existujúcu fyzickú kartu Kaufland Card priradiť k novo založenému online účtu v Kaufland Aplikácii. Ak tak urobí, môže sa pri nákupe preukazovať tak digitálnou ako aj fyzickou kartou Kaufland Card s tým, že aktuálne výhody budú zaznamenané na online účte v Kaufland Aplikácii (Zlúčenie účtov).

Účelom zlúčenia účtov je to, aby mohol Užívateľ vedením jediného účtu zjednodušiť svoje členstvo vo Vernostnom programe Kaufland Card, a aby mohol v plnom rozsahu využívať výhody svojho členstva.

Pri zlúčení zákazníckeho účtu Užívateľa prislúchajúceho k fyzickej karte Kaufland Card s online účtom zriadeným v Kaufland Aplikácii prislúchajúceho k digitálnej karte Kaufland Card dôjde k prenosu týchto osobných údajov: oslovenie/pohlavie, priezvisko, meno, korešpondenčná adresa, číslo mobilného telefónu, údaje o transakciách (napr. údaje o pokladničných dokladoch, spôsobu platby - hotovostné či bezhotovostné) a príp . vyhlásenie o udelení súhlasu metódou opt-in. Preto, aby mohli byť prevedené uvedené osobné údaje, musí Užívateľ najprv overiť svoju totožnosť prostredníctvom čísla svojho mobilného telefónu, ktorý uviedol pri registrácii fyzickej karty Kaufland Card. Na toto mobilné telefónne číslo mu bude zaslaná potvrdzovacia SMS správa. SMS obsahuje potvrdzovací kód, ktorý je potrebné zadať do formulára na pridanie fyzickej karty do mobilnej Kaufland Aplikácie. Potvrdením bude súčasný zákaznícky účet zlúčený s novým online účtom Užívateľa v Kaufland Aplikácii. Užívateľ si bude môcť následne upraviť údaje vo svojom online účte v Kaufland Aplikácii.

Užívateľ môže tiež k svojmu digitálnemu účtu priradiť novú neregistrovanú fyzickú kartu. V takom prípade už nie je potrebné overovanie a osobné údaje z účtu ku digitálnej karte zostávajú totožné s údajmi zadanými Užívateľom pri registrácii digitálnej karty Kaufland Card.

Fyzickú kartu je možné priradiť k účtu digitálnej karty Kaufland Card iba ak obe karty (fyzická aj digitálna) patria jednému Užívateľovi. V prípade neúmyselného pokusu o pridelenie fyzickej karty inej osoby k digitálnemu účtu budú údaje prislúchajúce k fyzickej karte vymazané a nahradené údajmi držiteľa digitálnej karty Kaufland Card.

Tieto podmienky pre využívanie Vernostného programu Kaufland Card sú platné a účinné od 25.1.2021.