Prebieha načítanie

Prebieha načítanie

Podmienky pre využívanie vernostného programu

PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE VERNOSTNÉHO PROGRAMU „KAUFLAND CARD“ SPOLOČNOSTI KAUFLAND

PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE VERNOSTNÉHO PROGRAMU „KAUFLAND CARD“ SPOLOČNOSTI KAUFLAND

1. Oblasť platnosti a vzťah k iným úpravám

Tieto podmienky stanovujú podmienky pre využívanie vernostného programu prostredníctvom karty Kauflandu "Kaufland Card" (ďalej len "Vernostný program" alebo „Služba Kaufland Card"). Služba Kaufland Card je prevádzkovaná spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v.o.s. (ďalej len "Kaufland" alebo "my") a spoločnosťou Kaufland Marketplace GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Spolková republika Nemecko, predtým obchodný názov Kaufland e-commerce GmbH (ďalej len „spoločnosť Kaufland Marketplace“), pričom do poskytovania Vernostného programu Kaufland Card sú zapojené aj iné spoločnosti patriace do skupiny Kaufland (spoločne ďalej len "spoločnosť Kaufland") alebo zmluvní partneri Kaufland (ďalej len „Kaufland Card Partneri“). Vernostný program je určený spotrebiteľom, ktorí sú držiteľmi digitálnej karty Kaufland Card alebo fyzickej karty Kaufland Card alebo fyzickej karty Kaufland Card, ktorá bude v súlade s týmito podmienkami zlúčená s digitálnou kartou Kaufland Card (ďalej len "Užívateľ (ia)" alebo "Vy" ), a ktorí majú záujem získať účasťou na Vernostnom programe osobitné výhody a chcú od spoločnosti Kaufland, resp. spoločnosti Kaufland Marketplace získavať personalizované informácie o ponukách a akciách, súťažiach spoločnosti Kaufland a spoločnosti Kaufland Marketplace, ktoré čo najviac zodpovedajú ich záujmom. Cieľom Vernostného programu je poskytnúť spotrebiteľovi výhody tohto Programu a informácie súvisiace s priamym marketingom. Výhody Vernostného programu sú poskytované za nižšie uvedených podmienok.

Užívateľ, ktorý je členom vernostného programu Kaufland Card, sa pre účely nákupu na Online trhovisku, môže, na webovej stránke Kaufland.sk online trhovisko, prihlásiť rovnakými prihlasovacími údajmi, aké použil pri registrácii do vernostného programu Kaufland Card (t. j. e-mailová adresa /telefónne číslo a heslo) a získať výhodnejšie možnosti nakupovania na tomto Online trhovisku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, nakupovať na Online trhovisku však môže aj každá fyzická osoba a právnická osoba, a to aj bez predchádzajúcej registrácie vo vernostnom programe Kaufland Card. Pre tento účel je však potrebné sa registrovať na webovej stránke Kaufland.sk online trhovisku. Online trhovisko je služba, ktorej prevádzkovateľom je výlučne nemecká spoločnosť Kaufland Marketplace GmbH, pričom nakupovanie na online trhovisku, vrátane spracúvania s tým súvisiacich osobných údajov, sa riadi samostatnými podmienkami, ktoré sú dostupné na: (https://www.kaufland.sk/i/legal/tc-customers/~26LEVy9TssxpgS0maITojQ) (ďalej len „Online trhovisko“).

2. Podmienky účasti

Užívateľ, ktorý sa chce prihlásiť do Vernostného programu Kaufland Card musí dosiahnuť vek minimálne 18 rokov. Vernostný program Kaufland Card je možné využívať len na súkromné účely. Komerčné využitie je vylúčené.

 

3. Registrácia a účet

Aby Užívateľ mohol využívať našu Službu Kaufland Card, musí sa zaregistrovať do Vernostného programu Kaufland Card a vytvoriť si účet. Vzhľadom k tomu, že Službu Kaufland Card poskytujeme dobrovoľne a bezodplatne, sme oprávnení založenie účtu v jednotlivom prípade aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť.

Zákazníci majú k dispozícii dva spôsoby, ako sa zaregistrovať do zákazníckeho Vernostného programu Kaufland Card:

-  Užívateľ sa môže zaregistrovať do Vernostného programu Kaufland Card prostredníctvom mobilnej aplikácie „Kaufland – Ponuka a viac“ (ďalej len „Aplikácia“). Kaufland Aplikácia je k dispozícii pre rôzne mobilné platformy / prevádzkové (operačné) systémy. V registračnom formulári Kaufland Aplikácie sú nasledujúce polia pre registráciu karty Kaufland Card (digitálna karta) povinné: oslovenie / pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa a/ alebo číslo mobilného telefónu, korešpondenčná adresa, heslo pre vytvorený účet a voliteľné : e-mailová adresa alebo číslo mobilného telefónu (ak ešte nie je zadané pri registrácii).  Týmto spôsobom obdrží Užívateľ digitálnu kartu Kaufland Card. Ako člen Vernostného programu Kaufland Card bude mať Užívateľ prostredníctvom Kaufland Aplikácie k dispozícii množstvo služieb a ponúk týkajúcich sa spoločnosti Kaufland.

- Užívateľ sa môže  zaregistrovať do vernostného programu Kaufland Card aj prostredníctvom registračného formulára buď na internetovej stránke moj.kaufland.sk v sekcii Kaufland Card alebo v predajni Kaufland pomocou zákazníckeho terminálu resp. tabletu (ďalej len „tablet“) (tablet je k dispozícii na Informáciách). Registračný formulár na webovej stránke moj.kaufland.sk ako aj ten na tablete obsahuje nasledujúce povinné polia pre registráciu karty Kaufland Card (fyzická karta): oslovenie / pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa a/alebo číslo mobilného telefónu, korešpondenčná adresa a voliteľné polia: e-mailová adresa alebo číslo mobilného telefónu (ak ešte nie je zadané pri registrácii) . Týmto spôsobom obdrží Užívateľ fyzickú kartu Kaufland Card.

Pred dokončením registrácie (fyzickej alebo digitálnej karty) bude Užívateľ vyzvaný verifikovať (overiť) svoju e-mailovú adresu/mobilné telefónne číslo, ktoré zadal pri registrácii. Na uvedenú e-mailovú adresu/mobilné telefónne číslo bude preto Užívateľovi zaslaný potvrdzovací kód, ktorý je potrebné zadať do formulára. Potvrdením bude registrácia úspešne dokončená.

Pri registrácii v mobilnej Aplikácii alebo prostredníctvom registračného formulára na tablete v predajni Kaufland alebo na internetovej stránke moj.kaufland.sk v sekcii Kaufland Card Užívateľ udeľuje súhlas s týmito podmienkami využívania Vernostného programu Kaufland Card a s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.

Pri registrácii bude Užívateľovi automaticky priradené zákaznícke číslo Kaufland Card.

Vaša e-mailová adresa a mobilné telefónne číslo, ktoré ako Užívateľ uvediete, nesmú byť priradené k žiadnemu inému účtu. Ak Užívateľ uvedie pri registrácii e-mailovú adresu, mobilné telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje, ktoré mu nepatria, alebo ak uvedie dočasnú anonymnú e-mailovú adresu, jedná sa o porušenie pravidiel Vernostného programu Kaufland Card. Umožniť inej osobe prístup k účtu Užívateľa je zakázané. Užívateľ je povinný bezpečne uchovávať svoje prístupové údaje. Sprístupnenie týchto údajov iným osobám je zakázané.

Akákoľvek interakcia so spoločnosťou Kaufland prostredníctvom účtu Užívateľa je pripísateľná Užívateľovi. To platí aj vtedy, ak tretie osoby konajú prostredníctvom účtu Užívateľa v prípade, že získali prístup k účtu Užívateľa v dôsledku porušenia povinnosti Užívateľa neumožniť tretej osobe prístup k účtu alebo k prístupovým údajom Užívateľa.

Pokiaľ má Užívateľ indície o tom, že je jeho účet neoprávnene užívaný tretími osobami, je povinný nás o tom bez zbytočného odkladu informovať a zmeniť si svoje prístupové údaje.

4. Predmet Služby Kaufland Card

Účasť na Vernostnom programe Kaufland Card je bezplatná.

Prostredníctvom Služby Kaufland Card môže Užívateľ využívať rôzne služby. Patria sem zákaznícke Kaufland Card akcie pre všetkých Užívateľov Vernostného programu, personalizované ponuky prispôsobené potrebám a spotrebiteľskému správaniu Užívateľa, zbieranie a používanie vernostných bodov, ponuky na účasť na výherných súťažiach, špeciálne zľavy poskytované okrem iného aj prostredníctvom Kaufland Card Partnerov a na Online trhovisku, ako aj  účasť v anketách.

Na uplatnenie výhod u Kaufland Card Partnerov, Užívateľ predloží a/alebo zadá zľavový kód, ktorý nájde vo svojom zákazníckom účte (v aplikácii Kaufland alebo po prihlásení sa na moj.kaufland.sk prípadne cez zákaznícky terminál v predajniach Kaufland) v kombinácii s identifikáciou prostredníctvom digitálnej karty Kaufland Card alebo predložením fyzickej karty Kaufland Card (viac tiež v bode 4.4 nižšie).

Na uplatnenie výhod na Online trhovisku je potrebné, aby sa Užívateľ prihlásil na online trhovisko prihlasovacími údajmi, ktoré použil pri registrácii do vernostného programu Kaufland Card (t. j. e-mailová adresa /telefónne číslo a heslo). Následne si Užívateľ môže vo svojom zákazníckom účte aktivovať kupóny, ktoré chce použiť (viac tiež v bode 4.5 nižšie).

Registráciou vo Vernostnom programe Kaufland Card a užívaním karty Kaufland Card vyjadruje Užívateľ svoj súhlas s účasťou v súťažiach organizovaných Kauflandom v rámci Vernostného programu Kaufland Card. Kaufland je oprávnený organizovať súťaže pre Užívateľa Kaufland Card tým, že výhercovia súťaží budú losovaní z Užívateľov Kaufland Card, ktorí vo vopred oznámenom časovom období nakúpia tovar buď v predajni Kauflandu alebo na Online trhovisku  a pri nákupe predložia kartu Kaufland Card. Výhry budú špecifikované a oznámené spoločne s oznámením časového obdobia pre nákup tovaru v rámci súťaže Kauflandu. Bližšie informácie a podmienky jednotlivých súťaží budú uverejnené na internetových stránkach spoločnosti Kaufland (www.predajne.kaufland.sk). Užívateľ nákupom v predajni spoločnosti Kaufland alebo na Online trhovisku a predložením karty Kaufland Card pri nákupe výslovne súhlasí so svojím zaradením a účasťou vo vyššie uvedených súťažiach.

Vernostné body sa načítajú automaticky, pokiaľ je pri platbe za nákup predložená digitálna karta Kaufland Card alebo fyzická karta Kaufland Card. K digitálnej karte je možné priradiť aj fyzickú kartu Kaufland Card. S jedným online účtom môže byť zlúčených maximálne 5 nezaregistrovaných fyzických kariet Kaufland Card. Ak je s online účtom zlúčených viac kariet Kaufland Card, zbiera Užívateľ vernostné body prostredníctvom všetkých zlúčených kariet Kaufland Card. Všetky kupóny, ktoré budú ponúkané prostredníctvom online účtu, môže však Užívateľ uplatniť iba raz, viackrát len ​​v prípade, ak to Kaufland pre príslušný kupón umožní a výslovne to v ponuke kupónu uvedie, a to bez ohľadu na to, či je s online účtom zlúčená jedna alebo viac kariet Kaufland Card.

4.1. Zákaznícke vernostné akcie

Špeciálne ponuky pre všetkých Užívateľov Vernostného programu Kaufland Card sú platné jeden týždeň a sú dostupné v Kaufland Aplikácii v sekcii Ponuky Kaufand Card alebo na stránke www.predajne.kaufland.sk. Zákaznícke Kaufland Card akcie sa obnovujú každú stredu. Okrem Aplikácie sú zákaznícke Kaufland Card akcie zverejnené aj v Kaufland reklamných novinách, avšak nie je to povinnosť zverejňovať tieto akcie v reklamných novinách Kaufland. Na regáloch v predajni sú tieto Kaufland Card akcie osobitne vyznačené na etiketách. Táto výhoda je k dispozícii tak Užívateľom digitálnej ako aj fyzickej karty Kaufland Card.

4.2. Personalizované reklamné ponuky

Ak chce mať Užívateľ možnosť využiť nad rámec ponúk, ktoré sú dostupné všetkým Užívateľom karty Kaufland Card, tiež personalizované ponuky, je potrebné, aby udelil svoj výslovný súhlas s analýzou svojej nákupnej histórie v predajniach Kaufland a/alebo nákupnej histórie na Online trhovisku. Personalizované reklamné ponuky sú  za predpokladu udeleného súhlasu (súhlasov) Užívateľa súčasťou Vernostného programu Kaufland Card a sú k dispozícii v mobilnej Kaufland Aplikácii v sekcii Kaufland Card, po prihlásení sa na stránke moj.kaufland.sk alebo cez zákaznícky terminál na predajni, prípadne môžu byť Užívateľovi zaslané spôsobom, s ktorým vyjadril súhlas, t. j. napr. e-mailom, smskou, poštou a pod.

Aby mohol Užívateľ využívať personalizované reklamné ponuky, musí mať teda založený online účet pre Kaufland Card v Kaufland Aplikácii alebo musí byť držiteľom registrovanej fyzickej karty Kaufland Card a musí vysloviť súhlas s týmito podmienkami využívania Vernostného programu Kaufland Card a so zásadami ochrany osobných údajov a so zasielaním personalizovaných ponúk.

4.2.1. Účel personalizovaných ponúk

Aby sme Vám mohli poskytnúť výhody plynúce z členstva vo Vernostnom programe Kaufland Card a súčasne Vám mohli ponúknuť čo možno najlepšie individualizované ponuky, musíme Vás bližšie spoznať. V tejto súvislosti najprv zistíme, aké výrobky, akcie a služby by pre Vás mohli byť zaujímavé a relevantné. Vďaka tomu Vás budeme môcť napr. upozorniť na zľavové akcie Vašich obľúbených výrobkov, môžeme Vám ponúknuť špeciálne cenové výhody a cielene Vás informovať v rámci jednotlivých sortimentných akcií o atraktívnych ponukách. Z tohto dôvodu zhromažďujeme, spracovávame a používame rôzne osobné údaje týkajúce sa Vášho nákupného správania (bližšie viď. Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s Vernostným programom Kaufland Card).

Avšak aj ďalšie údaje môžu napovedať o Vašich potencionálnych produktových záujmoch. Na tieto účely zisťujeme možnú súvislosť medzi konkrétnym osobným údajom alebo viacerými osobnými údajmi a produktovými záujmami. Pre stanovenie tejto súvislosti využívame matematicko-štatistické metódy. Na tento účel sú Vaše osobné údaje porovnávané s údajmi iných zákazníkov. Na základe tohto porovnania potom môžeme vyvodiť, aké ďalšie výrobky a akcie, o ktoré prejavili záujem iní zákazníci s porovnateľnými záujmami, by mohli byť zaujímavé aj pre Vás.

Účasť vo Vernostnom programe Kaufland Card a zasielanie personalizovaných reklamných ponúk prostredníctvom Kaufland Aplikácie alebo prostredníctvom iného komunikačného kanála využívaného Užívateľom je bezplatná. V rámci služby Kaufland Card môže Užívateľ podľa svojich potrieb a spotrebiteľského správania využívať rôzne typy ponúk.

Prostredníctvom personalizovaných reklamných ponúk má Kaufland možnosť, nie však povinnosť, prispôsobiť ponuky záujmom a preferenciám konkrétneho Užívateľa.

4.2.2. Typy personalizovaných reklamných ponúk

Podoba, dĺžka trvania a parametre personalizovanej reklamnej ponuky a pravidlá pre jej využitie sa môžu líšiť a sú vždy podrobne uvedené v popise konkrétnej ponuky. V závislosti od typu karty Kaufland Card, ktorú Užívateľ využíva (digitálna karta Kaufland Card v mobilnej Kaufland Aplikácii alebo fyzická karta Kaufland Card priradená k digitálnemu účtu Užívateľa v Kaufland Aplikácii alebo fyzická karta Kaufland Card) sa personalizované reklamné ponuky zobrazujú buď v mobilnej Kaufland Aplikácii, po prihlásení na moj.kaufland.sk alebo cez zákaznícky terminál na predajni, alebo môžu byť zasielané prostredníctvom komunikačného kanálu, s ktorým vyslovil Užívateľ súhlas, alebo na tabletoch umiestnených v obchodných domoch Kaufland.

Každá personalizovaná reklamná ponuka má napríklad stanovenú určitú dobu platnosti, ktorá môže byť v rozmedzí od jednej hodiny cez jeden deň až po niekoľko dní, a môže platiť buď vo všetkých predajniach Kaufland v danej krajine alebo len vo vybraných predajniach podľa rozhodnutia a oznámenia spoločnosti Kaufland, príp. na Online trhovisku. Personalizované reklamné ponuky môžu byť rôzneho typu a zahŕňajú napríklad: zľavu na určitý produkt, zľavu na určitú skupinu produktov, zľavu na celkovú hodnotu nákupného košíka Užívateľa atď.

V prípade, ak má Užívateľ súčasne aktivovaných viacero personalizovaných reklamných ponúk (kupónov) s názvom „Zľava na celý nákup“ (absolútna alebo percentuálna zľava), systém automaticky uplatní Užívateľovi tú zľavu, ktorá je pre Užívateľa najvýhodnejšia (nie je teda možné uplatniť viacero zliav naraz). Užívateľ má taktiež možnosť výberu zľavy, ktorú si chce uplatniť. V takomto prípade je potrebné, aby bola aktívna len zľava, ktorú si chce Užívateľ uplatniť.

Kupóny môžu byť zasielané rôzne často, prípadne nemusia byť zasielané vôbec, a to okrem iného aj v závislosti od profilu Užívateľa, jeho nákupov, ako aj prebiehajúcich marketingových kampaní Kauflandu (napr. uvedenie nového produktu na trh, všeobecné marketingové kampane atď.).

Užívateľ má taktiež možnosť získania ďalších kupónov pomocou QR kódov alebo zadaním alfanumerických/číselných kódov. V niektorých prípadoch je získanie takýchto QR kódov alebo alfanumerických/číselných kódov spojené s podmienkami, ktoré musí Užívateľ vernostného programu splniť. Tieto podmienky budú Užívateľovi vopred oznámené.

Pokiaľ nie je uvedené inak, Užívateľ môže kupón uplatniť iba raz.

Personalizované reklamné ponuky (kupóny), ako aj všetky informácie, týkajúce sa predmetného kupónu (ako napr. druh kupónu, platnosť kupónu atď.), ako aj informácie o priradení kupónu konkrétnemu Užívateľovi (ako napr. čas aktivácie, čas deaktivácie, stav uplatnenia kupónu atď.) uchovávame v našom internom systéme po dobu 24 mesiacov od ich priradenia konkrétnemu Užívateľovi, pričom následne budú automaticky vymazané.

4.2.3 Využitie personalizovaných reklamných ponúk

Ak Užívateľ počas návštevy predajne Kaufland načíta pri pokladni kartu Kaufland Card (digitálnu alebo fyzickú alebo fyzickú priradenú k digitálnemu účtu Užívateľa v Kaufland Aplikácii), spoločnosť Kaufland nákup zaznamená a k príslušnému účtu Užívateľa priradí celý obsah daňového dokladu (t. j. navštívená predajňa Kaufland, zakúpené produkty, počet kusov a hodnota každého produktu, použité zľavy a kupóny, celková čiastka kupónu, dátum a čas nákupu a spôsob platby, t. j. hotovostné či bezhotovostné). Účely priradenia nákupu k účtu Užívateľa sú uvedené vyššie.

Personalizované reklamné ponuky je možné zobraziť v sekcii Kaufland Card v mobilnej Kaufland  Aplikácii, na moj.kaufland.sk alebo na tabletoch umiestnených v obchodných domoch Kaufland, alebo sa o nich možno podľa potreby informovať prostredníctvom komunikačných kanálov, s ktorých použitím vyjadril Užívateľ súhlas.

V mobilnej Kaufland Aplikácii, na moj.kaufland.sk alebo na tabletoch umiestnených v obchodných domoch Kaufland, sú personalizované reklamné ponuky (kupóny) k dispozícii buď už v aktivovanej forme (ďalej len "aktivované ponuky") alebo vo forme neaktívnych ponúk, ktoré si Užívateľ sám aktivuje či deaktivuje prostredníctvom tlačidla aktivovať / deaktivovať (ďalej len "neaktívne ponuky"). Ak Užívateľ pri pokladni predajne Kaufland načíta kartu Kaufland Card uplatnia sa aktivované ponuky na jeho nákup automaticky. U neaktívnych ponúk si zvolí Užívateľ aktiváciu sám, keď bude chcieť túto ponuku využiť. Aktiváciou neaktívnej ponuky sa táto ponuka stáva aktivovanou.

Ak bude pri platení pri pokladni načítaná digitálna alebo fyzická karta Kaufland Card alebo fyzická karta Kaufland Card priradená k digitálnemu účtu v Kaufland Aplikácii, uplatnia sa všetky aktivované ponuky a neaktívne ponuky, u ktorých Užívateľ vykonal ich aktiváciu.

V prípade, ak sa má personalizovaná reklamná ponuka (kupón) použiť na iné účely ako je uplatnenie zľavy pri nákupe tovarov, a to napríklad na účel podpory charitatívneho cieľa (tzv. CSR aktivít Kauflandu), k uplatneniu ponuky (kupónu) na podporu Užívateľom zvoleného charitatívneho cieľa dôjde uplynutím príslušného kalendárneho týždňa, v ktorom bola personalizovaná reklamná ponuka (kupón) Užívateľom aktivovaná a v ktorom Užívateľ hlasoval za ním zvolený charitatívny cieľ. V prípade, ak do uplynutia uvedeného termínu nedôjde, zo strany Užívateľa, k deaktivácii ponuky (kupónu), táto ponuka (kupón) sa automaticky použije na podporu Užívateľom zvoleného charitatívneho cieľa.

4.2.4. Prostriedky pre oznámenia personalizovaných reklamných ponúk

Ak Užívateľ súhlasil s analýzou jeho nákupnej histórie na účel personalizovaných reklamných ponúk, zobrazia sa mu personalizované reklamné ponuky v príslušnej časti mobilnej Kaufland Aplikácie v sekcii Kaufland Card.

Užívatelia, ktorí vlastnia fyzickú kartu Kaufland Card, budú získavať informácie o svojich personalizovaných reklamných ponukách prostredníctvom komunikačného kanálu, s ktorého používaním vyjadrili súhlas, na moj.kaufland.sk alebo na tabletoch umiestnených v obchodných domoch Kaufland.

4.3. Zbieranie a používanie vernostných bodov

Za každý nákup v ktorejkoľvek predajni Kaufland, pri ktorého platení predloží Užívateľ digitálnu kartu Kaufland Card alebo fyzickú kartu Kaufland Card alebo za každý nákup na Online trhovisku, pri ktorom bola použitá karta Kaufland Card, budú Užívateľovi na kartu Kaufland Card pripísané vernostné body tak, že za každé celé 1,- EUR hodnoty nákupu bude pripísaný Užívateľovi 1 vernostný bod. Hodnota nákupu podľa predchádzajúcej vety, za ktorú bude Užívateľovi pripísaný 1 vernostný bod, môže byť zo strany Kauflandu na určitú dobu alebo pre určité špeciálne akcie /kampane znížená. V takom prípade bude Užívateľ o tomto znížení včas informovaný. Kaufland je ďalej oprávnený hodnotu vernostného bodu alebo hodnotu nákupu, za ktorý prináležia vernostné body jednostranne meniť, a to ako na určitú dobu, ako aj natrvalo. O týchto zmenách bude Užívateľ včas informovaný.

Zbieranie vernostných bodov za nákup na Online trhovisku bude užívateľom umožnené od 8. 4. 2024 od 15:00 hod.

Len pre informáciu uvádzame,  že vernostné body nebudú pripísané Užívateľovi za čiastku, ktorá zodpovedá hodnote vratných obalov, ktorú si Užívateľ uplatnil v predajniach Kaufland.

Užívateľ bude môcť získať ďalšie vernostné body nad rámec uvedený v predchádzajúcom odseku ako odmenu za určité nákupné správanie (napr. spísanie hodnotenia tovaru) alebo ako cenu v súťažiach vyhlásených Kauflandom, ak toto bude stanovené v podmienkach konkrétnej súťaže.

Vernostné body bude Užívateľ zbierať priebežne. V nami určených termínoch bude možné, aby si Užívateľ vernostné body vymenil za zľavové kupóny na vybrané produkty, či na celé nákupy, uskutočnené v predajniach Kaufland alebo na Online trhovisku. Platnosť vernostných bodov je obmedzená. Vernostné body, pri ktorých uplynula doba 6 mesiacov odo dňa ich pripísania na zákaznícky účet Kaufland Card, budú vymazané zo zákazníckeho účtu Kaufland Card vždy k 11. 2. a 11. 8. daného roka a to v tom z týchto termínov, ktorý bezprostredne nasleduje po uplynutí uvedenej 6-mesačnej doby. Kaufland je oprávnený podmienky a termíny výmazu vernostných bodov jednostranne meniť, pričom o týchto zmenách bude Užívateľ včas informovaný.

Vernostné body nazbierané na Online trhovisku budú najskôr pripísané konkrétnemu užívateľovi a následne ním použiteľné, avšak až po uplynutí 30 dní odo dňa ich pripísania Užívateľovi.

Vernostné body nazbierané za nákup na Online trhovisku je možné uplatniť v predajniach Kaufland a naopak.

Hodnotu nazbieraných vernostných bodov nie je možné zameniť za hotovosť, resp. odpočítať z nákupu ako časť kúpnej ceny.

Pohyby vernostných bodov na zákazníckom účte Užívateľa – t.j. pripísanie, resp. odpočítanie vernostných bodov evidujeme po dobu 36 mesiacov od uskutočnenia príslušnej transakcie, pričom budú následne vymazané.

4.4. Uplatnenie Kaufland Card u Kaufland Card Partnerov

Podmienky pre uplatnenie: registrácia vo Vernostnom programe Kaufland Card a udelenie súhlasu so zasielaním reklamných oznámení prostredníctvom e-mailu.

Aby sme Vás mohli informovať o zľavových kódoch, je potrebné, aby ste nám udelili  súhlas so zasielaním reklamných oznámení a marketingových ponúk prostredníctvom e-mailu. Následne Vám budú pridelené aktuálne zľavové kupóny, ktoré nájdete vo svojom zákazníckom účte (v aplikácii Kaufland alebo po prihlásení sa na moj.kaufland.sk prípadne cez zákaznícky terminál v predajniach Kaufland), a ktoré je možné uplatniť si u Kaufland Card Partnerov. Súhlas so zasielaním reklamných oznámení a marketingových ponúk môže Užívateľ kedykoľvek zrušiť, a to vo svojom účte, prostredníctvom Kaufland Aplikácie, zákazníckeho terminálu v predajni alebo na stránke moj.kaufland.sk. Aktuálny zoznam partnerov a podrobný opis ponúkaných zliav je dostupný  na stránke kaufland.sk/partneri.

Každý zo zľavových kódov Užívateľa oprávňuje na ponúkané výhody u daného Kaufland Card Partnera, a to za podmienok uvedených  pri jednotlivej zľave či zľavovom kóde.

Kaufland Card Partnerom nezasielame osobné údaje Užívateľa, ktoré sme od neho získali v rámci jeho účasti na Vernostnom programe Kaufland Card.

4.5 Online trhovisko

Ako Užívateľ vernostného programu Kaufland Card môžete nakupovať na Online trhovisku; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, nakupovať na Online trhovisku je možné aj bez predchádzajúcej registrácie vo Vernostnom programe Kaufland Card. Ďalšie informácie, týkajúce sa spracúvania osobných údajov pri nákupe na Online trhovisku nájdete v aktuálnych Zásadách ochrany osobných údajov, vypracovaných v súvislosti s Vernostným programom Kaufland Card.

Prostredníctvom služby Kaufland Card môže Užívateľ využívať aj výhody na Online trhovisku vo forme personalizovaných ponúk (kupónov). Tieto personalizované ponuky platia len na stránke Kaufland.sk online trhovisko (nie v predajniach spoločnosti Kaufland).

Ak má Užívateľ záujem využiť tieto kupóny, je potrebné, aby najprv udelil svoj výslovný súhlas s analýzou svojej nákupnej histórie na Online trhovisku, a/alebo nákupnej histórie v predajniach Kaufland. Kupóny budú následne Užívateľovi k dispozícii v mobilnej Kaufland Aplikácii, po prihlásení sa na stránke Kaufland.sk online trhovisko alebo môžu byť Užívateľovi zaslané e-mailom, a to za predpokladu, že Užívateľ udelil Kauflandu súhlas na zasielanie marketingových ponúk e-mailom.

Podoba, doba platnosti a parametre jednotlivých kupónov, ako aj pravidlá ich použitia sa môžu líšiť a sú vždy podrobne uvedené  v rámci popisu konkrétnej ponuky. Každý kupón má presne stanovenú dobu platnosti, ktorá sa môže pohybovať v rozmedzí od jednej hodiny až po jeden deň či viac dní. Kupóny môžu byť rôzneho typu a môžu sa uplatniť napríklad na: zľavu na určitý produkt, zľavu na určitú skupinu produktov, zľavu na celkovú hodnotu nákupného košíka Užívateľa atď.

Kupóny môžu byť zasielané rôzne často, prípadne nemusia byť zasielané vôbec, a to okrem iného aj v závislosti od profilu Užívateľa, jeho nákupov, ako aj prebiehajúcich marketingových kampaní Kauflandu (napr. uvedenie nového produktu na trh, všeobecné marketingové kampane atď.).

Pokiaľ nie je uvedené inak, Užívateľ môže kupón uplatniť iba raz. V rámci jednej objednávky je možné uplatniť iba jeden kupón. Kupóny nie je možné kombinovať s inými kupónmi, resp. zľavami, či ďalšími ponukami.

Kupóny neplatia na tabakové výrobky, nápoje, detskú výživu, darčekové poukážky, služby, ako aj predmety zo sprostredkovateľských transakcií (napr. telefónne či iTunes karty) alebo pri spôsobe platby „platba vopred“.

Kupón si Užívateľ uplatní aktiváciou kupónu.

5. Všeobecné technické požiadavky na používanie Služby Kaufland Card prostredníctvom digitálnej karty Kaufland Card

Podmienkou pre vstup Užívateľa do Vernostného programu Kaufland Card je oprávnené používanie platného mobilného telefónneho čísla Užívateľa, chytrý telefón s operačným systémom Android alebo iOS a možnosť internetového pripojenia na tomto telefóne. Minimálne verzie pre operačné systémy Android a IOS sú uvedené v podrobnostiach Kaufland Aplikácie v Google Play alebo v App Store.

Aby mohol Užívateľ používať Kauflandu Aplikáciu pre Vernostný program Kaufland Card, musí si stiahnuť softvér z obchodu App Store alebo Google Play. Pre rôzne typy mobilných telefónov sú k dispozícii špecifické verzie softvéru. V prípade niektorých typov mobilných telefónov nemusí byť z technických dôvodov k dispozícii vhodný softvér. Ak neexistuje pre príslušný mobilný telefón Užívateľa vhodná verzia softvéru, nemôže tento Užívateľ využívať digitálnu Službu Kaufland Card.

Inštalácia softvéru a využívanie digitálnej Služby Kaufland Card vyžaduje pravidelný prenos dát z mobilného telefónu Užívateľa. Rozsah a frekvencia prenosu dát závisí od druhu a rozsahu používania Služby Kaufland Card. Náklady na pripojenie vznikajúce v súvislosti s prenosom dát hradí Užívateľ. Ich výška sa riadi zmluvou uzavretou medzi Užívateľom a príslušným poskytovateľom dátových, resp. mobilných služieb (operátorom).

Náklady na zriadenie internetového pripojenia Užívateľa a jeho zachovanie nie sú súčasťou Služby Kaufland Card. Tieto náklady vychádzajú zo zmluvného vzťahu Užívateľa a poskytovateľa jeho internetového pripojenia.

Používanie Služby Kaufland Card ďalej vyžaduje v súvislosti so skenovaním QR kódov dostatočné nabitie batérie mobilného telefónu a dostatočný jas displeja pre účely vykonania úhrady v rámci platobného systému Check-out.

Užívateľ sa zaväzuje, že si nainštaluje všetky aktualizácie ponúkané spoločnosťou Kaufland. Užívateľ bude pri používaní softvéru potrebného pre použitie Kaufland Aplikácie primeraným spôsobom informovaný o jednotlivých aktualizáciách.

Prihlasovacie údaje Užívateľa sú zhromažďované a používané na účely prihlásenia. Aby sa Užívateľ nemusel pri každej návšteve do Kaufland Aplikácie opätovne prihlasovať, sú jeho prihlasovacie údaje uložené v šifrovanej podobe priamo v Kaufland Aplikácii a to do doby, kým sa Užívateľ zo svojho účtu odhlási.

Podmienkou pre používanie Služby Kaufland Card prostredníctvom fyzickej karty Kaufland Card je držba mobilného telefónu, ktorý je spôsobilý prijať SMS správu, alebo e-mailová adresa.

6. Používanie mobilnej skenovacej funkcie Kaufland Scan (ďalej len „K-Scan“)

Funkcia K-Scan Vám umožňuje mobilné samoobslužné skenovanie tovaru vo vybraných filiálkach spoločnosti Kaufland,  aby ste si tovar mohli počas svojho nákupu sami naskenovať. Tento postup nahrádza skenovanie Vašich nákupov na pokladni. Zážitok z nakupovania je výrazne zlepšený, keďže sa použitím funkcie K-Scan výrazne zjednoduší platenie pri pokladni a Užívateľ už nemusí ukladať jednotlivé položky na pokladničný pás alebo ich skenovať pri pokladni. K-Scan je  dostupná v rámci Kaufland Aplikácie alebo prostredníctvom mobilných skenovacích zariadení spoločnosti Kaufland na vybraných filiálkach.

Na používanie funkcie K-Scan je potrebná Vaša registrácia vo Vernostnom programe a digitálna alebo fyzická Kaufland Card.

a. Používanie K-Scanu pomocou mobilného skenovacieho zariadenia na filiálke spoločnosti Kaufland alebo cez Kaufland Aplikáciu

Vo vybraných filiálkach spoločnosti Kaufland má Užívateľ možnosť využiť mobilnú samoobslužnú skenovaciu funkciu K-Scan prostredníctvom mobilných skenovacích zariadení spoločnosti Kaufland. Na používanie mobilných skenovacích zariadení musí Užívateľ naskenovať buď QR kód svojej fyzickej alebo digitálnej karty Kaufland Card na obrazovke zariadenia.

Na druhej strane, Užívateľ má tiež možnosť využiť mobilnú samoobslužnú skenovaciu funkciu K-Scan v Kaufland Aplikácii prostredníctvom vlastného mobilného zariadenia (smartfónu) vo vybraných filiálkach spoločnosti Kaufland. Pokiaľ si Užívateľ s fyzickou kartou Kaufland Card praje využívať funkciu K-Scan týmto spôsobom, musí si najprv stiahnuť Kaufland Aplikáciu do vlastného mobilného zariadenia (smartfónu),  zvoliť možnosť „Mám účet“ a prihlásiť sa s údajmi, ktoré zadal pri registrácii fyzickej karty.

Bez zaregistrovanej karty Kaufland Card sa funkcia K-Scan v Kaufland Aplikácii nezobrazí. Pre spustenie funkcie K-Scan je taktiež potrebné, aby Užívateľ povolil použitie kamery (fotoaparátu) vo svojom mobilnom zariadení (smartfóne).

Ďalšie všeobecné informácie o používaní Kaufland Aplikácie, nájdete vo Všeobecných podmienkach pre použitie aplikácie "Kaufland K-App", ktoré sú dostupné v Kaufland Aplikácii.

b. Proces skenovania

V oboch prípadoch (t.j či už Užívateľ použije vlastné mobilné zariadenie alebo zariadenie spoločnosti Kaufland) musí Užívateľ prostredníctvom K-Scan naskenovať čiarový kód jednotlivých položiek pomocou zvoleného zariadenia. Naskenované položky sa Užívateľovi zobrazia v prehľade v Kaufland Aplikácii alebo na skenovacom zariadení. Ak sa Užívateľ rozhodne vrátiť produkt alebo tovar naskenuje nesprávne alebo náhodne viackrát, musí to Užívateľ opraviť tlačidlom (+/-) v Kaufland Aplikácii alebo na mobilnom skenovacom zariadení pod položkou „nákupný košík“. V súlade s tým musí Užívateľ umiestniť tovar vybratý z nákupného košíka späť na policu/do regálu. Na konci nákupu sa vygeneruje QR kód, ktorý obsahuje nasledujúce informácie: číslo karty, ID transakcie a či je potrebné vykonať overenie. Na dokončenie nákupu musí Užívateľ prejsť k samoobslužným pokladniam, kde musí naskenovať čiarový kód „na ukončenie nákupu“. Vygenerovaný QR kód sa naskenuje pri pokladni, aby sa dokončil proces platby.

Pre zníženie rizika zneužitia funkcie K-Scan využíva spoločnosť Kaufland ako bezpečnostné opatrenie takzvaný stupeň dôveryhodnosti. Ide o algoritmus, ktorý prikazuje pokladníkovi/pokladníčke vykonať náhodnú kontrolu alebo kompletné skenovanie obsahu nákupného košíka. V tejto súvislosti môže byť v niektorých prípadoch aj napriek použitiu mobilného samoobslužného skenovania potrebné, aby pokladník/pokladníčka následne druhýkrát naskenoval tovar, ak pokladničný systém požiada pokladníka/pokladníčku o vykonanie opakovaného kontrolného skenovania. Samotný stupeň dôveryhodnosti je prepojený s číslom Kaufland Card Užívateľa. Ak sa pri náhodných kontrolách zistí správanie Užívateľa, ktoré zakladá podozrenie z priestupku alebo trestného činu, spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo podniknúť ďalšie právne kroky. Okrem toho budú zakúpené položky uložené v zákazníckom účte Kaufland Card Užívateľa a vyhodnocované v súlade s týmito Podmienkami využívania a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Kaufland v súvislosti s Vernostným programom Kaufland Card. Ďalšie bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci K-Scan nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Kaufland v súvislosti s Vernostným programom Kaufland Card.

7. Vaše povinnosti a Predchádzanie zneužitiu/podvodu

Užívateľ musí zadať pri registrácii do Kaufland Aplikácie správne a pravdivé údaje a aktualizovať svoj profil; je povinný uchovávať v tajnosti svoje heslo a v prípade zneužitia hesla a/alebo podozrenia z pokusu o jeho zneužitie heslo zmeniť. Užívateľ je povinný používať Službu Kaufland Card v súlade s aplikovateľnými platnými právnymi predpismi.

Za zneužitie Kaufland Card (podvod s kartou Kaufland Card) (ďalej len „Zneužitie“) budeme považovať použitie, vrátane pokusu o použitie, karty Kaufland Card neoprávnenou osobou v dôsledku straty, odcudzenia alebo neautorizovaného použitia karty Kaufland Card, bez vedomia a súhlasu Užívateľa, ako aj zneužitia výhod Vernostného programu Kaufland Card (vrátane zliav a kupónov). Za Zneužite sa považuje aj podvodné použitie karty Kaufland Card, ktorým Užívateľ spoločnosť Kaufland alebo jej partnera, uvedie do omylu alebo sa ich omyl využije, predovšetkým ale nie len, použitie karty Kaufland Card pri platbe za nákup iného zákazníka, duplikovanie QR kódu karty Kaufland Card, uplatnenie podvodne získaných vernostných bodov (vrátane zliav a kupónov),  falošná registrácia do Vernostného programu Kaufland Card (napr. po ukradnutí identity osoby, uvedením nepravdivých osobných údajov, a pod.). Pre Zneužitie sa nevyžaduje vznik škody ani získanie akejkoľvek výhody. Podozrením zo Zneužitia je najmä zaznamenanie viacnásobného použitia karty Kaufland Card v rámci jedného dňa či mesiaca na jednej alebo viacerých predajniach. Spoločnosť Kaufland sa bude pri vyhodnocovaní použitia karty Kaufland Card a prijímaní rozhodnutí, riadiť nasledovnými kritériami

Status

Frekvencia použitia karty

Rozhodnutia/Následky

Normálne správanie

1 – 90 použití karty/mesiac

Nie je potrebné prijať žiadne kroky.

Podozrivé správanie

91-120 použití karty /mesiac

Užívateľ bude informovaný o podmienkach Vernostného programu prostredníctvom push notifikácie/SMS/e-mailu. Žiadne ďalšie kroky.

Zneužitie (podvod)

viac ako 120 použití karty /mesiac

Dočasné alebo trvalé zablokovanie karty/kariet Kaufland. Ukončenie členstva Užívateľa vo Vernostnom programe Kaufland Card. Dočasné zablokovanie jednotlivých súčastí Kaufland Aplikácie. Vymazanie vernostných bodov. Iné rozhodnutie podľa čl. 9 týchto podmienok pre Vernostný program Kaufland Card.

Aby sme mohli predchádzať Zneužitiu a odhaľovať Zneužitie, vypracúvame na základe prehľadov použitia karty Kaufland Card pravidelné mesačné správy o podvodoch, ktoré následne analyzujeme.

V záujme technickej realizácie procesu predchádzania Zneužitiu a odhaľovania Zneužitia sú spracúvané nasledovné údaje: údaj o čísle karty Kaufland Card, údaj o počte použití karty Kaufland Card za každý mesiac, údaj o počte priemerných použití karty Kaufland Card za jeden deň,  údaj o počte predajní Kaufland, kde bola karta Kaufland Card použitá, ako aj o obrate (hodnote Užívateľovho nákupu), ktorý Užívateľ uskutočnil s kartou Kaufland Card. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Kaufland v súvislosti s Vernostným programom Kaufland Card.

8. Zodpovednosť

Kaufland nenesie zodpovednosť v prípade, že Kaufland Aplikácia nefunguje alebo funguje s obmedzením, alebo ak nie je k dispozícii pripojenie WLAN alebo ak je k dispozícii len s obmedzením, alebo ak nie sú ponuky dostupné. Aj napriek starostlivému plánovaniu môže v dôsledku nepredvídateľného nárastu dopytu dôjsť k tomu, že niektoré ponúkané výrobky budú už počas prvého dňa ponuky vypredané.

9. Výpoveď, vymazanie

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek bez udania dôvodu ukončiť svoju účasť vo vernostnom programe Kaufland Card prostredníctvom funkcie v Kaufland Aplikácii  "Zrušiť zákaznícky účet".  Kaufland je zároveň oprávnený tiež ukončiť členstvo Užívateľa vo vernostnom programe Kaufland Card, a to v prípade závažného dôvodu s okamžitou platnosťou, v ostatných prípadoch v lehote 10 dní po tom, čo bude Užívateľovi ukončenie členstva vo vernostnom programe Kaufland Card oznámené.

Spoločnosť Kaufland je oprávnená  ukončiť členstvo neaktívneho Užívateľa vo vernostnom programe Kaufland Card, ktorý nevyužil svoje členstvo viac ako 24 mesiacov, a to s okamžitou platnosťou, ak takýto Užívateľ nepoužil svoju digitálnu alebo fyzickú kartu Kaufland Card v obchodnom dome Kaufland alebo na Online trhovisku ani po upozornení spoločnosti Kaufland na možnosť ukončenia členstva.

Spoločnosť Kaufland je oprávnená dočasne zablokovať kartu Kaufland Card v prípade Zneužitia, prípadne pri podozrení na Zneužitie. V tomto období nie je možné využívať Kaufland Card a zbierať vernostné body. V týchto prípadoch nebudú spätne pripísané žiadne vernostné body. Ďalej je spoločnosť Kaufland oprávnená trvalo zablokovať kartu či karty Kaufland Card v prípade hoc aj podozrenia na Zneužitie a ukončiť členstvo Užívateľa vo vernostnom programe Kaufland Card s okamžitou platnosťou. Okrem toho si Kaufland vyhradzuje právo dočasne zablokovať jednotlivé súčasti Kaufland Aplikácie alebo vymazať vernostné body získané Zneužitím zo strany Užívateľa. V prípade výhry v súťažiach, ak je výhra založená na podvodne získaných vernostných bodoch alebo Zneužití, si Kaufland vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daného Užívateľa zo súťaže. Pri vylúčení zo súťaže bude Užívateľovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.

10. Zmeny podmienok pre Vernostný program Kaufland Card

Aktuálne znenie týchto podmienok pre Vernostný program Kaufland Card si môže Užívateľ kedykoľvek stiahnuť aj na internetovej stránke www.predajne.kaufland.sk.  Kaufland je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek jednostranne meniť, ak je to v jej oprávnenom záujme, najmä ak sú zmeny urobené v záujme zlepšenia poskytovaných služieb s prihliadnutím na oprávnené záujmy Užívateľov.

Ak zmení spoločnosť Kaufland podmienky pre Vernostný program Kaufland Card, budú Užívatelia o tejto skutočnosti informovaní prostredníctvom webovej stránky www.predajne.kaufland.sk, reklamného letáku Kaufland alebo prostredníctvom Kaufland Aplikácie. Kaufland súčasne poskytne Užívateľom nové znenie podmienok pre Vernostný program Kaufland Card. Ak Užívateľ s novým znením podmienok pre Vernostný program Kaufland Card nesúhlasí, je na ňom, aby si v prípade používania digitálnej karty zrušil svoj zákaznícky účet v Kaufland Aplikácii, a v prípade používania fyzickej karty aby telefonicky požiadal o zrušenie (bezplatne na zákazníckom centre na tel. čísle 0800/15 28 35), a to najneskôr do 2 týždňov odo dňa, keď boli nové podmienky zverejnené. Ak tak Užívateľ neurobí, má sa za to, že nové podmienky pre Vernostný program Kaufland Card akceptuje. V prípade, že Užívateľ uskutoční nákup v Kauflande za použitia Kaufland Card alebo uplatní zľavový kupón, ktorý získal v Kaufland Aplikácii, má sa za to, že vyjadruje svoj súhlas s novým znením podmienok pre Vernostný program Kaufland Card, bez ohľadu na to, kedy nákup uskutočnil.

Žiadosti o zrušenie užívateľského účtu, uskutočnené prostredníctvom telefonických dopytov a bez bližšej identifikácie Užívateľa, ako aj dopytov z iných e-mailových adries ako tých, ktoré sú uvedené v rámci užívateľského účtu (registrácie Užívateľa) nie je možné vykonať, a to z dôvodu nemožnosti dostatočného overenia identity Užívateľa.

Ak sú údaje týkajúce sa užívateľského účtu vymazané, nie je možné ich dodatočne obnoviť.

11. Zlúčenie účtov

Ak sa držiteľ fyzickej karty Kaufland Card rozhodne získať digitálnu kartu Kaufland Card, stačí ak si stiahne aplikáciu Kaufland a prihlási sa rovnakými prihlasovacími údajmi (e-mail/mobilné tel. číslo a heslo), ktoré zadal pri registrácii fyzickej karty. Ak tak urobí, môže sa pri nákupe preukazovať tak digitálnou, ako aj fyzickou kartou Kaufland Card, s tým, že aktuálne výhody budú zaznamenané na online účte v Kaufland Aplikácii (Zlúčenie účtov).

Účelom zlúčenia účtov je to, aby mohol Užívateľ vedením jediného užívateľského účtu zjednodušiť svoje členstvo vo Vernostnom programe Kaufland Card, a aby mohol v plnom rozsahu využívať výhody svojho členstva.

Pri zlúčení zákazníckeho účtu Užívateľa prislúchajúceho k fyzickej karte Kaufland Card s online účtom zriadeným v Kaufland Aplikácii prislúchajúceho k digitálnej karte Kaufland Card dôjde k prenosu týchto osobných údajov: oslovenie/pohlavie, priezvisko, meno, korešpondenčná adresa, číslo, mobilného telefónu, údaje o transakciách[1] a príp . vyhlásenie o udelení súhlasu metódou opt-in.

Užívateľ si bude môcť následne upraviť údaje vo svojom online účte v Kaufland Aplikácii.

Užívateľ môže tiež k svojmu digitálnemu účtu priradiť novú neregistrovanú fyzickú kartu. V takom prípade už nie je potrebné overovanie a osobné údaje z účtu ku digitálnej karte zostávajú totožné s údajmi zadanými Užívateľom pri registrácii digitálnej karty Kaufland Card.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto Podmienky pre využívanie Vernostného programu „Kaufland Card“ spoločnosti Kaufland sú platné a účinné voči jednotlivým Užívateľom okamihom márneho uplynutia 14 dňovej lehoty danej Kauflandom Užívateľovi na odstúpenie od Vernostného programu v súvislosti so zmenou článku 4.2.2 týchto Podmienok pre vyžívanie Vernostného programu „Kaufland Card“ spoločnosti Kaufland.

Aktualizované dňa 4. 6. 2024

 

[1] Transakčnými údajmi sú:

-       údaje o filiálke, v ktorej bola použitá karta Kaufland Card,  resp. o tom, že karta Kaufland Card bola použitá na Online Trhovisku;

·        údaje daňového dokladu / údaje potvrdenia o check-oute (t. j. zakúpené tovary, číslo karty Kaufland Card, ceny zakúpených tovarov, celková suma nákupu a dátum, ku ktorému sa uchová nákupná história a ukážka digitálneho daňového dokladu);

·        spôsob platby, t. j. hotovostné či bezhotovostné

·        vernostné body;

·        uplatnené personalizované reklamné ponuky (kupóny);  

·        akciové tovary, ktoré boli zakúpené za kupóny;

·        súťaže, na ktorých sa Užívateľ zúčastnil;

·        hry v aplikácii, ktoré Užívateľ využíval;